Statut

STATUTUL CENTRULUI DE ISTORIE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE,
FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea entității este Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, Facultatea de Istorie, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași (acronim CIRI).

Art. 2. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iași.

Art. 3. Sediul Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale este în Iași, Facultatea de Istorie, Bd. Carol I nr. 11, cod 700506, jud. Iași, România.

Capitolul II. Obiective

Art. 1. Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale desfășoară o activitate de cercetare complementară programului de masterat Relații, instituții și organizații internaționale din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza (program de studiu acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și demarat în legătură directă cu înființarea CIRI).

Art. 2. Activitatea de cercetare a Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale are următoarele componente :

(1) asigurarea cadrului instituțional propice schimbului de idei în domeniul istoriei relațiilor internaționale între doctoranzi, cadre didactice și specialiști în domeniu ;

(2) organizarea de ședințe de comunicări, conferințe naționale sau internaționale, lansări de carte și mese rotunde cu scopul diseminării rezultatelor cercetării efectuate de membrii și colaboratorii CIRI în domeniul istoriei relațiilor internaționale.

(3) editarea unei reviste științifice care abordează tematica istoriei relațiilor internaționale.

Capitolul III. Organizarea centrului

Art. 1. Membrii Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale pot fi: cadre didactice sau cercetători angajați ai Universităţii Alexandru Ioan Cuza; cercetători angajați ai Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iași; cadre didactice sau cercetători titulari în alte centre universitare sau institute de cercetare din România sau din afara României; doctoranzi ai Universităţii Alexandru Ioan Cuza sau ai Institutului de Istorie A. D. Xenopol din Iași, care se află în stadiul elaborării unei teze de doctorat în domeniul istoriei relațiilor internaționale sau în strânsă legătură cu acesta; doctoranzi ai altor centre universitare din România sau din afara sa, care se află în stadiul elaborării unei teze de doctorat în domeniul istoriei relațiilor internaționale sau în strânsă legătură cu acesta.

Art. 2. Calitatea de membru al Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale se dobândește doar la propunerea directorului. Propunerea sa este supusă consultării echipei de coordonare a CIRI. Calitatea de membru CIRI încetează fie la cerere, fie în condițiile încetării raporturilor care au produs afilierea la CIRI (de exemplu, finalizarea tezei de doctorat).

Art. 3. Membrii Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale au obligația să susțină în mod direct activitatea de cercetare a acestuia prin : a) publicarea de articole sau studii în reviste de specialitate și în volumele editate sub egida centrului; b) participarea la ședințele de comunicări organizate sub egida centrului.

Art. 4. Membrii Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale au dreptul : a) de a lua parte cu drept de vot la şedinţele centrului și de a-şi exprima punctele de vedere cu privire la activițătile CIRI în aceste şedinţe; b) de a fi informaţi cu privire la toate activităţile centrului, precum şi de a lua parte la acestea; c) de a fi sprijiniţi de centru în iniţiativele lor îndreptate către organizarea de evenimente sau documentații în vederea obținerii de finanţări în domeniul istoriei relațiilor internaționale sau a disciplinelor apropiate acestuia; d) de a-și publica cercetările în revista centrului sau în volumele editate sub egida centrului, cu condiția îndeplinirii criteriilor științifice specifice istoriei relațiilor internaționale.

Art. 5. Conducerea Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale este asigurată de director. Acesta este ales pentru un mandat de patru ani, în şedinţa centrului, dintre cadrele didactice titulare aparținând Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu preocupări în domeniul istoriei relațiilor internaționale și care este deja membru CIRI.

Art. 6. Atribuţiile directorului sunt următoarele: a) de a convoca şi conduce şedinţele de comunicări sau administrative ale centrului; b) de a îndeplini funcţia de purtător de cuvânt al centrului în faţa Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie; c) de a reprezenta centrul în relaţia cu alte instituţii sau cu mass-media; d) de a propune afilierea unor noi membri sau încetarea calității de membru a celor existenți prin consultare cu echipa de coordonare a CIRI; e) de a colabora și de a comunica permanent atât cu echipa de coordonare a CIRI, cât și cu membrii CIRI.

Art. 7. Directorul este asistat în misiunea sa de o echipă de coordonare formată din doi colegi responsabili de organizarea și de promovarea activităților CIRI. Echipa de coordonare CIRI este aleasă, alături de director, pe un mandat de patru ani.

Art. 8. Se instituie funcţia de director onorific. Acesta este desemnat din rândul membrilor seniori ai CIRI, cu vastă experienţă la Catedră și în cercetare, în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza.