Statut

STATUTUL CENTRULUI DE ISTORIE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE, FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” IAȘI

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea centrului este Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, Facultatea de Istorie, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iasi (acronim CIRI).

Art. 2. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iași.

Art. 3. Sediul Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale este în Iași, Facultatea de Istorie, Bd. Carol I nr. 11, cod 700506, jud. Iași, România.

 

Capitolul II. Scopuri şi obiective

Art. 4. Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale oferă, ca parte a Facultății de Istorie din cadrul Universității ”Al. I. Cuza”,  programe educaţionale (cursuri de masterat interdisciplinare) şi de cercetare axate pe cunoaşterea științifică a istoriei instituţiilor, organismelor şi relaţiilor internaţionale în timpurile moderne şi contemporane. Centrul are în vedere pregătirea unor viitori specialişti în domeniu, editarea unei publicaţii de profil şi formarea unui colectiv de cercetare, cu posibilităţi de asimilare a noilor deschideri metodologice şi acces la categorii de izvoare inedite. Misiunea fundamentală a Centrului este de a coagula energiile disponibile în plan universitar si academic cu scopul dezvoltării unor solide programe educative si de cercetare în vederea formării unor viitori specialişti. Centrul îşi propune să acţioneze ca un element de legătură între mediul universitar – academic și diferitele structuri guvernamentale sau non-guvernamentale.

Art. 5. Obiectivele Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale sunt orientate în trei direcţii majore (cercetare, diseminare, educare):

(1) asigurarea unui climat de cercetare performant care să facă posibilă desfăşurarea continuă a unei activităţi de cercetare de buna calitate şi deschisă spre viitor;

(2) îmbogăţirea permanentă a infrastructurii de cercetare care să aibă în vedere atingerea obiectivelor de performanţă pe care şi le propune centrul;

(3) realizarea unui dialog permanent între membri mai experimentaţi ai echipei de cercetare şi tinerii promiţători cooptaţi în această echipă, îmbinând astfel experienţa de cercetare existentă cu dorinţa de nou şi performanță;

(4) actualizarea concepţiilor şi tematicii de cercetare în istoria relaţiilor internaţionale prin reintegrarea acesteia într-un cadru conceptual care să ţină cont de cele mai noi curente de gândire existente pe plan european si mondial;

(5) diseminarea informaţiilor prin intermediul unor articole, studii, conferinţe şi prelegeri (susţinute în ţară şi străinătate), editarea unor volume (în limba romana şi limbi străine), dar şi prin intermediul mass-mediei; acest obiectiv are în vedere difuzarea informaţiei atât în ţară cât şi în străinătate, atât in mediul academic cât şi în rândul nespecialiştilor, precum şi în rândurile publicului larg;

(6) formarea şi specializarea tinerilor în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale prin organizarea de cursuri şi programe de studii în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi.

(7) oferirea de acces la consultaţii şi documentare studenţilor şi masteranzilor;

(8) asigurarea unei calificări superioare in domeniul cercetarii istorice şi la nivel de consultanta pentru instituţile implicate in politica internatională;

 

Capitolul III. Activităţile centrului

Art. 6. Activitatea de cercetare a Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale constă în elaborarea de studii, articole şi cărţi în domeniile sale de referinţă, în limba română şi/sau în limbi de circulaţie internaţională, corelând rezultatele cercetărilor cu literatura academică străină, pentru o mai bună integrare a cercetării româneşti în circuitul ştiinţific internaţional.

Art. 7. În activitatea de cercetare este încurajată formarea de echipe, atât prin colaborarea cu experţi şi specialişti din străinătate, cât şi prin atragerea masteranzilor şi doctoranzilor către activităţile de cercetare specifice centrului.

Art. 8. Direcţiile de cercetare sunt stabilite individual de către fiecare membru, apoi integrate într-un plan general de cercetare al centrului.

Art. 9. Activitatea publicistică constă în publicarea rezultatelor cercetării în reviste şi volume, în ţară şi străinătate, fiind încurajată în mod special publicarea în străinătate, pentru creşterea vizibilităţii şi prestigiului centrului.

Art. 10. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale organizează periodic, conform planului anual de cercetare, lansări de carte, mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe naţionale şi internaţionale, cu scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice a membrilor săi, stabilirii unui cadru de dezbatere ştiinţifică naţional şi/sau internaţional, stabilirii de parteneriate cu alte instituţii similare.

Art. 11. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale organizează seria de conferinţe lunare, conform unui calendar stabilit şi popularizat pe website-ul propriu,  în cadrul cărora membrii și invitații centrului îşi prezintă rezultatele finale sau intermediare ale cercetărilor desfăşurate, supunându-le dezbaterii şi schimbului de idei, precum şi cu scopul obţinerii de feedback; în mod special cercetătorii debutanţi (doctoranzi) sunt încurajaţi să-şi prezinte rezultatele cercetării; conferinţele lunare sunt deschise publicului.

Art. 12. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale urmăreşte îmbunătăţirea şi extinderea continuă a infrastructurii de cercetare, prin atragerea de fonduri din surse private sau guvernamentale.

Art. 13. Finanţarea activităţilor Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale se face din bugetul Universiității ”Al.I.Cuza” și prin accesarea de fonduri puse la dispoziţie de instituţii de profil, pe bază de proiecte şi granturi (UEFISCDI, ANCS, AFCN, fundaţii şi ONG-uri), precum şi prin sponsorizări.

Art. 14. Centrul organizează şi promovează programe de studiu (Masterat) în domenii ce privesc relațiile internaționale, securitatea globală, instituțiișsi organizații europene. Cursanţii vor studia, în limita locurilor disponibile, în regim cu sau fără taxă, statutul lor fiind similar celui al studenţilor din Facultatea de Istorie înscrişi la celelalte specializări, în conformitate cu legile româneşti în vigoare şi regulamentele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

Art. 15. Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale întreţine un site de internet care este actualizat periodic şi cuprinde informaţii despre activitatea centrului şi a membrilor săi.

 

Capitolul IV. Organizarea centrului

Art. 16. Membrii Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale se împart în trei categorii: membri, membri asociaţi şi membri temporari/doctoranzi:

(1) membri sunt cadre didactice şi/sau de cercetare ale Universităţii ”Al. I. Cuza” și ale Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol” din Iași, specializate într-unul dintre domeniile de referinţă ale centrului;

(2) membri asociaţi sunt personalităţi de prestigiu ale vieţii ştiinţifice naționale şi internaţionale, cooptate în echipa centrului în scopul intensificării şi lărgirii schimbului de idei, a creşterii calităţii în cercetarea ştiinţifică și de predare, în vederea stabilirii sau derulării de parteneriate şi proiecte;

(3) membri temporari/doctoranzi sunt doctoranzii și masteranzii Universităţii ”Al. I. Cuza” și ai Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol” din Iași, care se află în stadiul elaborării unei teze de doctorat într-unul dintre domeniile de referinţă ale centrului.

Art. 17. Calitatea de membru se dobândeşte prin cooptare, la propunerea directorului, prin votul majoritar al membrilor Consiliului Director, în cadrul şedinţelor lunare; calitatea de membru încetează fie la cerere, fie în condiţiile încetării raporturilor care au produs-o (finalizarea tezei de doctorat, încetarea contractului de muncă cu Universitatea sau Institutul ş.a.).

Art. 18. Drepturile membrilor sunt următoarele:

(1) de a avea acces la biblioteca şi baza documentară a Centrului de Istorie a Relațiilor Internațional”;

(2) de a se folosi de infrastructura centrului în activităţile proprii de cercetare;

(3) de a face parte din echipele proiectelor şi granturilor derulate în cadrul centrului;

(4) de a publica studii în revistele cu care centrul colaborează;

(5) de a lua parte cu drept de vot la şedinţele centrului, de a-şi exprima opiniile şi punctele de vedere în aceste şedinţe;

(6) de a fi informaţi cu privire la toate activităţile centrului, precum şi de a lua parte la acestea;

(7) de a fi sprijiniţi de centru în iniţiativele lor îndreptate către organizarea de evenimente sau aplicaţii pentru finanţări.

Art. 19. Conducerea Centrului de Istorie a Relațiilor Internaționale este asigurată de director; acesta este ales pentru un mandat de patru ani, în şedinţa generală a centrului.

Art. 20. Atribuţiile directorului sunt următoarele:

(1) de a convoca şi conduce şedinţele centrului;

(2) de a îndeplini funcţia de purtător de cuvânt al centrului in faţa Consiliului Profesoral al Facultății de Istorie și a Senatului Universității ”Al. I. Cuza”, structuri față de care Centrul se află în relații de subordonare;

(3) de a urmări îmbunătăţirea şi extinderea bazei materiale şi a infrastructurii de cercetare;

(4) de a reprezenta centrul în relaţia cu alte instituţii sau cu mass-media;

(5) de a propune cooptarea unor noi membri, membri asociați și temporari în cadrul centrului și încetarea calității de membru a celor existenți; propunerile directorului trebuie supusă spre aprobarea membrilor Consiliului Director;

(6) de a delega din atribuțiile sale directorului adjunct sau altor membri ai Consiliului Director.

Art. 21. Se instituie funcţia de director onorific; directorul onorific este ales pentru patru ani din rândul membrilor seniori ai centrului, cu vastă experienţă educațională, publicistică şi de cercetare, având misiunea de a contribui la îmbunătăţirea calităţii educaționale și a celei ştiinţifice a centrului.

Art. 22. Directorul este asistat în misiunea sa de un Consiliu Director, organism din care mai fac parte un director adjunct (înlocuitorul de drept al directorului în caz de absență) şi doi secretari (pentru activitățile de promovare a Centrului și, respectiv, pentru cele de organizare de evenimente);

Art. 23. Membrii Consiliului Director sunt aleși, alături de director, pe un mandat de patru ani;

 

 

Acoperirea posturilor conform alegerilor iunie 2013

 

Director: Conf. univ. dr. Lucian Leuștean

Director onorific: Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti

Director adjunct: Conf. univ. dr. Claudiu Lucian Topor

Secretar pentru promovare: Lector univ. dr. Adrian Vițalaru

Secretar pentru organizare evenimente: Asist. univ. dr. Bogdan Ceobanu

 

Mandatul actualei echipe expiră la : iunie 2017